بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجىنى تۇمان تورلادى

2015.02.10 15:43    9 – قاڭتار تاڭعى ساعات 6دان باستاپ، ءۇرىمجى قالاسىندا قالىڭ تۇمان ءتۇستى، بۇكىل قالانى تۇمان تورلادى. تۇتاس قالا تۇمان ىشىندە «مۇلگىپ»، شوفەرلەر اۆتوكولىكتەردىڭ قارقىنىن باياۋلاتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت