بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

افريكادا انالىق ارىستان ازىقتىق ءۇشىن اتالىق ارىستانمەن سايىستى

2015.02.12 16:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – اقپان، بەيجيڭ. انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 10 – اقپاندا حابارلاۋىنشا، فرانسيالىق فوتوگراف ەرلى –زايىپتى لاۋرەن لەنورە مەن دومينيكان حوۋكەسەن جاقىندا كەنيانىڭ سامارا جابايى حايۋاناتتاردى قورعاۋ رايونىندا ساياحاتتاپ جۇرگەندە، ءۇش انالىق ارىستاننىڭ ازىقتىق ءۇشىن ءۇش اتالىق ارىستانمەن سايىسقا تۇسكەن كورىنىسىن فوتوعا العان، سوڭىندا ىشىندەگى ءبىر انالىق ارىستان بولماشى باسىمدىلىقپەن اتالىق ارىستاندى جەڭگەن، جەڭىلگەن اتالىق ارىستاننىڭ وڭ قاباعى اۋىر جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت