بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پۋتين: ۋكراينادا 15 – اقپاننان باستاپ سوعىس توقتاتىلادى

2015.02.13 15:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – اقپان، بەيجيڭ. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حالىقارالىق اقپاراتتاردى دەر كەزىندە جاريالايتىن رەسمي ميكروبلوگىنداعى حابارعا قاراعاندا، رەسەي پرەزيدەنتى پۋتين 12 – اقپاندا مينيسكىدە: ۋكراينادا 15 – اقپاندا سوعىس توقتاتۋعا ءارقايسى تاراپتار قوسىلدى، - دەپ جاريالادى.

  پۋتيننىڭ ايتۋىنشا، سوعىستى توقتاتۋدان سىرت، ءىشىنارا ەكونوميكا – فينانس ماسەلەلەرىندە ءبىرقىدىرۋ كەلىسىمدەر جاسالعان. حابارعا قاراعاندا، رەسەي جاق كەلىسسوز بارىسىندا ۋكراينادان شىعىس بولەكتەگى فينانس قۇرساۋىن توقتاتۋدى تالاپ ەتكەن.

  حاباردا ايتىلۋىنشا، رەسەي پرەزيدەنتى پۋتين: «ءتورت ەل باسشىلارى ۋكراينا داعدارىسىن شەشۋدە پىكىر بىرلىگىنە كەلدى»، - دەگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت