بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كانادا ارمياسىنىڭ بولاشاق ستراتەگيالىق قارۋى

2015.02.16 13:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – اقپان، بەيجيڭ. ا ق ش بۇقارالىق عىلىم – تەحنيكا تورابىنىڭ 12 – اقپاندا حابارلاۋىنشا، كولت قورعانىس ىستەر سەرىكتىگى جاقىندا كانادا ارمياسىنا ارناپ جوبالاعان جاڭا قارۋدىڭ كەسكىنىن جاريالاعان، بۇل قارۋ راسىندا وزگەشەلەۋ كورىنەدى. بۇل قارۋدىڭ وق قورابى بۇرىنعى قارۋلار سياقتى ماسانىڭ الدىندا ورنالاستىرىلماستان، ماسانىڭ ارتىنا ورنالاستىرىلعان. مۇنداي جوبالاۋداعى باستى ماقسات قارۋدىڭ قۋاتىن ساقتاۋمەن بىرگە، قارۋدىڭ بارىنشا قىسقا بولۋىن كوزدەگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت