بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حىنان ولكەسى جوۋكوۋ قالاسىنان 2000 جىلدىڭ الدىنداعى قولا قانجار قازىپ الىندى

2015.03.16 16:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – ناۋرىز، بەيجيڭ. 14 – ناۋرىز، ءتىلشىنىڭ حىنان ولكەسى جوۋكوۋ قالاسى مادەني مۇرالاردى قورعاۋ ارحەولوگيالىق باسقارۋ ورنىنان ۇعىسۋىنشا، اتالعان قالانىڭ مادەني مۇرالاردى قورعاۋ ارحەولوگيا تاراۋلارى جاقىندا ءمالىم ءبىر قۇرىلىس ورنىنان مادەني مۇرالاردى ىزدەۋ بارىسىندا، جانگو داۋىرىنەن شىعس حان پاتشالىعى داۋىرىنە دەيىنگى ارالىقتاعى قالىڭ قابىردان بىرگە كومىلگەن ءبىر توپ باعالى بۇيىمداردى قازىپ العان، مۇنىڭ ىشىندە، تىم سيرەك كەزدەسەتىن ءبىر قولا قانجار وتە جاقسى ساقتالعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت