بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وڭتۇستىك افريكادا جابايى جيراف بۇزاۋىنىڭ تۋىلۋ بارىسىن ساياحاتشىلار ءوز كوزىمەن كوردى

2015.04.02 16:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 2 – ءساۋىر، بەيجيڭ. جاقىندا، وڭتۇستىك افريكا ەليزابەت فورتىنىڭ اڭ اۋلاۋعا شەكتەۋ قويىلعان رايونىنداعى باقشادا ساياحاتشىلار جيراف بۇزاۋىنىڭ تۋىلۋىنان تارتىپ، اياعىن باسىپ تۇرعانىنا دەيىنگى بارىستى ءوز كوزدەرىمەن كوردى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، اڭ اۋلاۋعا شەكتەۋ قويىلعان رايوندا، انالىق جيراف 2 ساعات ۋاقىتتا، بيىكتىگى 1.8 مەتر بۇزاۋ تۋعان. جيراف بۇزاۋى تۋىلعاننان كەيىن 15 مينۋت جەردە تاپجىلماي جاتقان، انالىق جيراف بۇزاۋدىڭ شاراناسىن جالاپ تازالاعان. تازالاپ بولعاننان كەيىن، جيراف بۇزاۋى تالتىرەكتەپ ورنىنان ازەر تۇرىپ، ەنەسىن ەمگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت