بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پولشالىق جىگىت حايۋاناتتار باقشاسىندا ۇرعاشى ايۋدى ساباعاننان كەيىن قاشىپ قۇتىلعان(2)

2015.05.28 13:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

پولشالىق جىگىت حايۋاناتتار باقشاسىندا ۇرعاشى ايۋدى ساباعاننان كەيىن قاشىپ قۇتىلعان(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • ءانۋار تەمىر نان جاۋىپ قاربالاستىققا تۇسۋدە.