بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

9 – كەزەكتى سايرامدى اينالۋ ۆەلوسيپەت جارىسى باستالدى(2)

2015.05.28 13:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

9 – كەزەكتى سايرامدى اينالۋ ۆەلوسيپەت جارىسى باستالدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • ءانۋار تەمىر نان جاۋىپ قاربالاستىققا تۇسۋدە.