بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋان ۋولۇڭ جابايى حايۋاناتتار قورىعىنان بارىستىڭ الاندارىن ەرتىپ ازىق اۋلاعانى بايقالدى(5)

2015.06.03 15:10  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت