بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سۋعا باتقان كەمەنى ءسۇزىپ الۋعا دايىندىق جاسالۋدا(2)

2015.06.04 13:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سۋعا باتقان كەمەنى ءسۇزىپ الۋعا دايىندىق جاسالۋدا(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت