بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كەمە سۋعا باتقان ناق مايداننان قازا بولعانداردىڭ ءمايىتى تابىلدى(2)

2015.06.04 15:24  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت