بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇڭعىش كەزەكتى «اقساي» قازاق ادەبيەت سيلىعىنىڭ يەگەرى ەرلان نۇردىحان ۇلىمەن سۇحبات(4)

2015.06.19 16:09  

تۇڭعىش كەزەكتى «اقساي» قازاق ادەبيەت سيلىعىنىڭ يەگەرى ەرلان نۇردىحان ۇلىمەن سۇحبات(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت