بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭنىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە بۇرشاق جاۋدى

2015.07.06 14:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جۇڭگو – قازاقستان شەكاراسىنىڭ ماڭىنداعى شينجياڭ ءوندىرىس – قۇرىلىس بيڭتۋانىنىڭ 10 – ديۆيزياسى 185 – تۋانىندا 2 – شىلدە جانە 4 – شىلدەدە ەرەكشە قالىڭ نوسەر مەن بۇرشاق جاۋىپ، اتالعان تۋاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى اۋىر اپاتقا ۇشىرادى. شينجياڭ ءوندىرىس – قۇرىلىس بيڭتۋانى 10 – ديۆيزياسى 185 – تۋانى التاي تاۋىنىڭ وڭتۇستىك باتىسىنداعى مەملەكەت شەكاراسىنا ورنالاسقان، باتىسى مەن سولتۇستىگى القابەك وزەنى ارقىلى قازاقستانمەن شەكارالاسىپ جاتادى، شەكارا سىزىعىنىڭ ۇزىندىعى 86 كيلومەتر، تۋان شتابى ديۆيزيا شتابى ورنالاسقان بەيتۇن قالاسىنان 230 كيلومەتر قاشىقتىقتا، «تەرىستىك باتىس شەكاراداعى ءبىرىنشى تۋان» دەگەن اتى بار. سۋرەتتە: ديامەترى 3 سانتيمەتر كەلەتىن بۇرشاق. ليۋ جين – ان فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت