بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۇما اۋدانىنداعى اپات اۋىر بولعان ءپىشىنا اۋىلىندا اپاتتان اراشالاۋ قىزمەتى تارتىپپەن ورىستەتىلۋدە

2015.07.06 14:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 6 – شىلدە، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، شينجياڭ حوتان ايماعى گۇما اۋدانىندا 6.5 بال جەر سىلكىنگەننەن كەيىن ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ تىلشىلەرى ۇرىمجىدەن ۇشاقپەن قاشقارعا جەتىپ، قاشقاردان اۆتوكولىكپەن 5 ساعات جول باسىپ گۇما اۋدانىنا جەتتى.

  بۇل رەتكى جەر سىلكىنىسىنىڭ ورتالىعى گۇما اۋدانى اۋدان قالاشىعى مەن ءپىشىنا اۋىلىنىڭ ارالىعىندا، تەرىستىك باتىس باعدارىندا، ءپىشىنا اۋىلى مەن گۇما قالاشىعىنىڭ اپاتقا ۇشىراۋ جاعدايى اۋىر.

  گۇما اۋدانىندا 6.5 بال جەر سىلكىنگەننەن كەيىن قوعامنىڭ ءار سالاسىنداعىلار بۇل ىسكە نازار اۋدارىپ، شاتىر، كورپە، ازىق – تۇلىك، مينەرالدى سۋ قاتارلى زاتتار ەلىمىزدىڭ جەر – جەرىنەن اپات تۋىلعان جەرگە جوتكەلدى، اپات تۋىلعان جەردىڭ ماڭىنداعى اۋدانداردان ءار ۇلت ەرىكتىلەرى دەرەۋ اۋىر اپات بولعان جەرگە جەتىپ، اپاتقا ۇشىراعان بۇقارانىڭ قيىنشىلىقتى جەڭۋىنە كومەكتەستى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت