بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش تەڭىز قايراڭىندا اسا سيرەك كەزدەسەتىن «قوس رەڭدى» تەڭىز شايانى بايقالدى

بايقالۋ ىقتيمالدىعى تەك 50 ميلليوننان بىرەۋ عانا

2015.07.10 13:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش مەين شتاتى تەڭىز جاعالاۋىنىڭ تۇرعىندارى ءبىر جاعى سارعىلىت، ءبىر جاعى قوڭىرقاي كەلەتىن «قوس رەڭدى» تەڭىز شايانىن ءسۇزىپ العان، مۇنداي تەڭىز شايانىنىڭ بايقالۋ ىقتيمالدىعى 50 ميلليوننان بىرەۋ عانا كورىنەدى.

  ا ق ش «اقپارات اتويشىلارى گازەتىنىڭ» حابارلاۋىنشا، بۇل شاياىن ا ق ش مەين شتاتىنىڭ تەڭىز جاعالاۋىنداعى بالىقشىلىق كوپەراتيۆىنەن بايقالعان. دۇكەن قىزمەتكەرى بۇل شاياندى قايسى بالىقشىنىڭ اكەلگەنىن بىلمەي قالعان. بايقالۋ ىقتيمالدىعى ءجۇز ميلليوننان بىرەۋ بولاتىن اقشىلدانعان تەڭىز شايانىنان قالسا، وسىنداي قوس رەڭدى تەڭىز شايانى ەڭ سيرەك كەزدەسەدى. مەين شىعاناعى زەرتتەۋ ورنىنىڭ ادام باۋكۋس ەسىمدى عالىمىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل شاياننىڭ رەڭى ءتىپتى كەمدە - كەم ۇشىرايدى: قوس رەڭدى شايانداردىڭ كوبىنىڭ دەنەسىنىڭ وڭى مەن سولىنىڭ رەڭى ۇقسامايدى، ال بۇل شاياننىڭ قىسقىشتارى مەن قۇيرىعىنىڭ دا رەڭى ەكى ءتۇرلى، باسى تۇگەل قوڭىرقاي؛ ادەتتە قوس رەڭدى شايانداردىڭ ءبارى قوس جىنىستى بولادى، ال، بۇل ۇرعاشى شايان. مۇنداي قوس رەڭدى شايان تەك گەننىڭ كەنەتتەن وزگەرۋىنەن عانا پايدا بولادى.

  قازىر كوپەراتيۆ بۇل شاياندى اس ۇستەلىنە شىعارماي، مۇراجايداعى سۋ جانۋارلارىن تاماشالاۋ سارايىنا اپارىپ بەرمەكشى، مەين شتاتتىق سۋ جانۋارلارى سارايى بۇل شاياندى كورمەگە قويۋعا ىنتا تانىتقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت