بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

افريكاداعى قابىلاندار ساياحاتشىلار وتىرعان اۆتوموبيلدىڭ ۇستىنە سەكىرىپ شىعىپ ساياحاتشىلارعا تاڭدانا قاراعان

2015.07.13 15:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 13 – شىلدە، بەيجيڭ. جاقىندا، يرلانديالىق ساياحاتشى ميكەي مككادين كەنيانىڭ ماسايمارا جابايى حايۋاناتتاردى قورعاۋ رايونىندا ساياحاتتاپ جۇرگەندە، ءبىر توپ قابىلاننىڭ «شابۋىلىنا» ۇشىراعان، ولار ساياحات اۆتوموبيلىنىڭ ۇستىنە سەكىرىپ شىققان، ءتىپتى بىرەۋى اۆتوموبيلدىڭ ارتقى ورىندىعىندا وتىرعان ميكەي مككادينگە «جاۋتاڭداي قاراپ»، ونىڭ تىزەسىنە وتىرعىسى كەلگەندەي بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت