بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

دۇنيە جۇزىندەگى جانار تاۋلاردىڭ اتىلعان كەزدەگى كورىنىستەرى

2015.07.16 16:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – شىلدە، بەيجيڭ. بۇل توپتاعى سۋرەتتە دۇنيە جۇزىندەگى جانار تاۋلاردىڭ اتىلعان كەزىندەگى ايبىندى كورىنىستەرى فوتوعا الىنعان، سۋرەتتە جانىپ تۇرعان بالقىمالار مەن جانار تاۋدىڭ اۋزىنان اتىلعان كەزدەگى كورىنىستەرى، جانار تاۋ ءتۇتىنىنىڭ نەشە مىڭ مەتر بيىكتىككە كوتەرىلگەن ادەمى كورىنىستەرى انىق تۇسىرىلگەن. بۇل سۋرەتتەر 4 قۇرلىقتان ا ق ش، يرلانديا، رەسەي، ەفيوپيا جانە يندونەزيا قاتارلى مەملەكەتتەردەن فوتوعا تۇسىرىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت