بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش تەننەسي شتاتىندا تۋىلعان وق شىعارۋ دەلوسىندا تەڭىز ارمياسى قۇرىلىقتىق شايقاس قوسىندارىنىڭ 4 اسكەرى قازا تاپتى

2015.07.17 13:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش تەننەسي شتاتى شاتتانۋگا قالاسىنداعى ەكى اسكەري ورىندا 16 – شىلدە كۇنى وق شىعارۋ دەلوسى تۋىلىپ، تەڭىز ارمياسى قۇرىلىقتىق شايقاس قوسىندارىنىڭ 4 اسكەرى قازا تاپتى، ءبىر ساقشىنى قامتىعان 3 ادام جارالاندى. وق شىعارۋشى دا وقيعا بارىسىندا جان ءتاسىلىم ەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت