بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭنىڭ 6 – كەزەكتى ات بايگەسى موريدا وتكىزىلدى

2015.07.22 14:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – شىلدە، بەيجيڭ. شينجياڭنىڭ 6 – كەزەكتى ات بايگەسى 21 – شىلدە كۇنى موري قازاق اۆتونوميالى اۋدانىنداعى بايگە الاڭىندا وتكىزىلدى، ۇلتتىق ويىندار مەن الامان بايگەنى ءار ۇلتتان ون مىڭنان استام كورەرمەن تاماشالادى.

  موري اۋدانىندا ات بايگەنىڭ بۇقارالىق نەگىزى مىعىم، جۋىرداعى جىلداردان بەرى موري اۋدانى قاراپايىم حالىقتىڭ ۇيىمداسۋىمەن وتكىزىلىپ جۇرگەن بايگەنى نەگىز ەتە وتىرىپ، ات بايگەسىنەن ەكونوميكالىق قۇن جاراتۋدى كوزدەپ، كاسىپتىك بايگە الاڭىن سالىپ، كاسىپتىك قۇرىلعىلاردى ساتىپ الىپ، ات ونەرى تاربيەشىلەرى مەن تورەشىلەردى جانە شاباندوزداردى تاربيەلەپ، بايگەنى قالىپتاسقان كاسىپتىك ەرەجەلەر بويىنشا ۇيىمداستىردى. بۇل جولعى بايگەنىڭ ۇيىمداستىرىلۋى شينجياڭنىڭ ات ونەرى ورەسى مەن موريداعى از ۇلتتاردىڭ ءداستۇرلى سپورتىنىڭ دامۋىن تاعى ءبىر رەت شوعىرلى تۇردە ايگىلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت