بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وڭتۇستىك افريكادا سۋ سيىر اشىققان 5 ارىستاننىڭ شابۋىلداۋىنان قاشىپ قۇتىلدى

2015.07.27 14:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 27 – شىلدە، بەيجيڭ. انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 23 – شىلدەدە حابارلاۋىنشا، جاقىندا، وڭتۇستىك افريكا گرۋگەر مەملەكەتتىك باقشاسىنىڭ ماڭىنداعى جاراتىلستىق قورىق رايونىندا، اشىققان 5 ارىستانمەن جالعىز سۋ سيىر شايقاسىپ، سوڭىندا بۇل سيىر امان – ەسەن قاشىپ قۇتىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت