بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جياجيا ەسىمدى مىسىق ايۋ ۇيشىكتە باعىلعان مىسىق ايۋلار ىشىندە دۇنيە ءجۇزى بويىنشا ەڭ ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ رەكوردىن جاڭالادى

2015.07.29 17:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شياڭگاڭ تەڭىز - مۇحيت باقشاسى 28 – شىلدەدە باقشاداعى 4 مىسىق ايۋدىڭ تۋىلعان كۇنىن وتكىزىپ بەردى ءارى جياجيا ەسىمدى مىسىق ايۋدىڭ ۇيشىكتە باعىلعان مىسىق ايۋلار ىشىندە دۇنيە ءجۇزى بويىنشا ەڭ ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ رەكوردىن جاڭالاعانىن قۇتتىقتادى. تەڭىز – مۇحيت باقشاسى وتكىزگەن «مىسىق ايۋدىڭ تۋىلعان كۇنى مەن ەڭ ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ رەكوردىن قۇتتىقتاۋ شاراسىندا»، گەننيس دۇنيە جۇزىلىك رەكوردىن كۋالاندىرۋشى قىزمەتكەرى 37 جاسقا شىعۋ الدىندا تۇرعان جياجيا ەسىمدى مىسىق ايۋدىڭ ەكى ءتۇرلى گەننيس رەكوردىن جاڭالاعانىن جاريالادى، بۇل مىسىق ايۋ «ۇيشىكتە باعىلعان مىسىق ايۋلار ىشىندە قازىرگە دەيىن ەڭ ۇزاق جاساعان» جانە «ۇيشىكتە باعىلعان مىسىق ايۋلار ىشىندە ەڭ ۇزاق جاساعان كوزى ءتىرى مىسىق ايۋ» سىندى ەكى ءتۇرلى رەكوردتى جاڭالادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لۇي شياۋۋەي فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت