بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭدا تولىق كۋرسكە 2 – توپتا 22256 وقۋشى قابىلداۋ جوسپارلاندى

2015.07.29 17:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 29 - شىلدە، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق وقۋشى قابىلداۋ كەڭسەسى 2 – توپتا وقۋشى قابىلداۋعا قاتىستى «اشىق كۇن ناق مايدان » قيمىلىن ۇيىمداستىرعان. ءۇرىمجى قالاسى مەن سانجى وبلىسىنان كەلگەن وقۋشىلار مەن ولاردىڭ اتا – انالارى، وقىتۋشىلار ۋاكىلى، اۆتونوميالى رايوندىق وقۋشى قابىلداۋ ەمتيحانى جۇيەسىنىڭ ساراپشىلارى مەن اقپارات قۇرالدارىنىڭ تىلشىلەرى بولىپ 70تەن استام ادام اشىق كۇن قيملىنا قاتىناسىپ، ناق مايداندا جوعارى مەكتەپكە وقۋشى قابىلداۋ بارىسىن ۇعىستى.

  ءتىلشىنىڭ ۇعىسۋىنشا، 2015 – جىلى جاي جوعارى مەكتەپتەرگە وقۋشى قابىلداۋدا تولىق كۋرسقا ەكىنشى توپتا عالامتوردان وقۋشى قابىلداۋ قىزمەتى 26 – شىلدەدەن 1 – تامىزعا دەيىن (حانزۋ تىلىندە ەمتيحان بەرگەن ۇلتتىق وقۋشىلاردان تولىق كۋرسكە ەكىنشى توپتا وقۋشى قابىلداۋ جوسپارى 30 – شىلدەدەن 1 – تامىزعا دەيىن) جۇرگىزىلەدى، اۆتونوميالى رايون كولەمىندەگى جانە باسقا ولكەلەردەگى 372 جاي جوعارى مەكتەپكە شينجياڭنان 22256 وقۋشى قابىلداۋ جوسپارلانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت