بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

توعىزتاراۋ اۋداندىق 24-كەزەكتى اقىندار ايتىسى

سۋرەتكە ءتۇسىرىپ، حابارىن جازعان نۇرشات تولەگەن ۇلى

2015.07.29 17:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  توعىزتاراۋ اۋداندىق 24-كەزەكتى اقىندار ايتىسى قاتپارى قازىنالى، جاقپارى جازيرالى، وزەنى زامزام، وزەگى مارجان كورىكتى مەكەن كولدەنەڭدە 23-شىلدەدەن 24- شىلدەگە دەيىن وتكىزىلدى. بۇل رەتكى ايتىسقا اۋداننىڭ ءارقايسى اۋىل - قالاشىقتارىنان جيىنى 20 اقىن كەلىپ قاتىناستى. باسقا كورشى اۋدانداردان 6 اقىن ۇسىنىسپەن شاقىرىلدى. ايتىس بارىسىندا بالۋاندار كۇرەسى، بۇقا تارتىس، قازاق كەستەشىلىك قول ونەرى، قىز قۋار قيمىلى وتكىزىلدى ءارى ايتىسقا ارنالعان ءان - كۇي كونسەرتى قويىلدى سونىمەن بىرگە قازاقستاننان جانە ەلىمىزدىڭ ءارقايسى جەرلەرىنەن كورەرمەندەر مەن ساياحاتشىلار كەلىپ، ايتىستىڭ مەرەيىن اسىردى.

  ايتىستىڭ سوڭىندا، مۇقامەتجان ماناتپەك ۇلى 1- دارەجەلى، باتىل يدەيا ۇلى، ايبۇبى اقاش قىزى 2- دارەجەلى، نۇريا بەيسەن قىزى، المۇرات اپدىقاپار ۇلى، ەرمەك ىراحىمباي ۇلى 3-دارەجەلى، جۇماتاي تۇرسىنجان ۇلى، نۇرلان مالىك ۇلى، جاقسىلىق جانانپەك ۇلى، قىمبات نۇرساۋلەش قىزى، العازى تاۋتەي ۇلى، امانتاي ماساباي ۇلى قاتارلىلار ۇزدىك اقىندار بولىپ سيلاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت