بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ات ونەرىنەن تارتىمدى ساتتەر

2015.08.11 14:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – تامىز، وردوس. (دورنا) از ۇلتتاردىڭ مەملەكەتتىك 10 – كەزەكتى ءداستۇرلى سپورت جارىسىنا قاتىناسۋعا كەلگەن شينجياڭ، شيزاڭ، ىشكى موڭعۇل ۋاكىلدەر ۇيىرمەلەرىنىڭ ات ونەرى سپورتشىلارى 10 – تامىز كۇنى ساعات 15:00تە وردوس قالاسىنداعى ەجەنحولو حوشۋن بايگە الاڭىندا كورەمەندەرگە وزگەشە ات ونەرى ويىندارىن كورسەتتى. دورنا فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت