بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

نيڭشيادان ءجۇز ميلليون جىلدىڭ الدىنداعى تاس تابىلدى

2015.08.13 15:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 13 – تامىز، بەيجيڭ. ورتالىق تەلەۆيزيانىڭ رەسمي بلوگىنىڭ حابارلاۋىنشا، جاقىندا، ءبىر نەشە جۇمىسشى جۇڭۋەيبەيشان رايونىنان تەمىر رۋداسىن قازۋ بارىسىندا، كۇتپەگەن جەردەن «قىزىل تاستى» بايقاعان. بۇل تاس قاتتىلىعى جوعارى، مايدا بولىپ، شوگىندى جىنىستار، كرەمنيلى جىنىستار، مەتامورفيك جىنىستارىنىڭ گەولوگيالىق وزگەرۋى بارىسىندا باسقا مينەرالدارمەن ارالاسىپ قالىپتاسقان تابيعي تاستاردىڭ ءبىر ءتۇرى. گەولوگيا ماماندارى : « قىزىل تاس» مۇنان ءجۇز ميلليون جىل بۇرىنعى يۋرا داۋىرىنە ءتان،-دەگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت