بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

تيانجين بينحاي جاڭا رايونىنداعى قاتەرلى بۇيىمدار قويماسىندا پارتىلاۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى

2015.08.13 15:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 13 – تامىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: تيانجين بينحاي جاڭا رايونى كوركەيتۋ رايونىنىڭ ماڭىنداعى رۇيحاي قاتەرلى بۇيىمدار قويماسىنىڭ پارتىلاعان ناق مايدانىنداعى لاۋلاعان وت جالىنى. 12 – تامىز ساعات 23دەن 30 مينۋت وتكەندە، تيانجين بينحاي جاڭا رايونى كوركەيتۋ رايونىنىڭ ماڭىنداعى رۇيحاي قاتەرلى بۇيىمدار قويماسىندا پارتىلاۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى. پارتىلاۋدان پايدا بولعان وت جالىننان ماڭىنداعى كاسىپورىنداردا دا ۇلاسپالى پارتىلاۋ تۋىلىپ، ماڭايىنداعى نەشە كيلومەتر ارالىقتاردا اۋىر دۇمپۋ تۋدىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت