بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

لوس – انجەلەستە كول سۋىنا كۇن كوزىن توساتىن شار تاستاۋ ارقىلى قۋاڭشىلىقتان ساقتاندى

2015.08.14 14:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 11 – تامىزدا حابارلاۋىنشا، جۋىرداعى جىلداردان بەرى قالىپسىز قۋاڭ اۋا رايى تۋىلعانى سەبەپتى قالا ىشىندەگى سۋ قاينارىن ساقتاۋ ءۇشىن لوس انجەلەس قالاسى جۋىردا ەرەكشە شارا قولداندى. وسى اپتادا لوس – انجەلەس ۇكىمەتىنىڭ قاتىستى تاراۋلارى قارا ءتۇستى پوليەتيلەندى سۋلياۋ شارلاردان 96 ميلليون شاردى وڭتۇستىك كاليفورنيا شتاتىنداعى لوس – انجەلەس سۋ قويماسىنا سالىپ، قويماداعى سۋدى شاڭ – توزاڭنان، جاڭبىر سۋىنان، جابايى حايۋاناتتاردان اۋاشالاۋدان سىرت، سۋدىڭ بۋلانۋىنان ساقتانباقشى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت