بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۇيجوۋ ولكەسى سۇڭتاۋ اۋدانىندا قالىڭ جاڭبىردان تاسقىن اپاتى تۋىلدى(2)

2015.08.19 17:09  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت