بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋان ولكەسى لۋجوۋ قالاسىنداعى قالىڭ جاڭبىردان تۋىلعان تاسقىندا 10 ادام قازا بولدى

2015.08.20 14:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 – تامىز، بەيجيڭ. 16 – تامىز كەشتەن 17 – تامىزعا دەيىن، سىچۋان ولكەسى لۋجوۋ قالاسى شۇييۇڭ اۋدانى بايلا مياۋزۋ اۋىلىندا قالىڭ جاڭبىر جاۋىپ، تاسقىن اپاتى تۋىلدى. لۋجوۋ قالالىق تاسقىنعا قارسى اپاتتان قۇتقارۋ قولباسشىلىق كەڭسەسىنىڭ حابارلاۋىنا قاراعاندا، 19 – تامىز تۇسكە دەيىن، بۇل رەتكى تاسقىندا 10 ادام قازا بولىپ، 14 ادام دەرەكسىز كەتكەن. جەرگىلىكتى قوعام حاۋىپسىزدىك مەكەمەسى، قارۋلى ساقشى اترەتى، ءورت ءوشىرۋ اترەتى قاتارلى ورىنداردان مىڭ نەشە ادام قۇتقارۋ قىزمەتىنە ات سالىسىپ، اپاتتان قۇتقارۋعا ارنالعان تۇڭعىش توپتاعى بۇيىمدار اپات تۋىلعان رايونعا جەتكىزىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت