بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋان ولكەسى لۋجوۋ قالاسىنداعى قالىڭ جاڭبىردان تۋىلعان تاسقىندا 10 ادام قازا بولدى(2)

2015.08.20 14:54  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت