بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاندۇڭ ولكەسى «18 - ماۋسىم» التىن دۇكەنىن توناۋ دەلوسىن انىقتادى(4)

2015.09.11 17:13  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت