بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جىڭجوۋدا ءبىر قامباعا ءورت كەتتى

2015.09.15 13:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2015 – جىلى 14 – قىركۇيەك تۇنگى ساعات 23تەن 30 مينۋت اينالاسىندا جىڭجوۋ قالاسى حوجان كوشەسى مەن ساۋدا – ساتتىق كوشەسىنىڭ تۇيىلىسكەن جەرىنىڭ وڭتۇستىك باتىس جاعىنداعى ءبىر قامباعا ءورت كەتىپ، وت جالىنى اسپانعا شاپشىپ، قويۋ ءتۇتىن بۋداقتادى.

  سول جەردەگى دۇكەن مايلاۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ءورت كەتكەن قويماعا نەگىزىنەن ءتۇتىن سورعىش، قازان – وشاق جانە اعاش قالىپتار قويىلعان. قازىر وت جالىنى ءالى باسەڭدەگەن جوق، ماڭىنداعى شىعىس قۇرىلىس ماتەريالدارى تات باسپايتىن بولات ماتەريالدارى ارناۋلى بازارىنا ىقپال ەتپەدى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، ءدال وسى ءورت تۋىلعان كەزدە، جىڭجوۋ قالاسى جوڭجوۋ كوشەسى مەن جاستار كوشەسىنىڭ تۇيىلىسكەن جەرىندەگى شىعىس قۇرىلىس ماتەريالدارى بازارى شام – شىراق بازارىندا دا ءورت كەتكەن، باقىتقا جاراي ول جەردەگى ءورت سوندىرىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت