بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ورتالىق ۇلتتار ءان – ءبي ۇيىرمەسىنىڭ 2015 – جىلعى «داڭقپەن قاۋاشاق جارۋ» اتىنداعى كۇزگى ويىن – ساۋىعى رەسمي باستالدى

ــ چيڭحاي، گانسۋ، نيڭشيالاردىڭ تابيعي داۋىستى انشىلەرى ويىن – ساۋىقتىڭ ايدىنىن اسىرىپ، ەڭ قاراپايىم دا شىنايى «گۇلدەر» ءانىن شىرقادى

2015.09.17 14:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. (دورنا) ورتالىق ۇلتتار ءان – ءبي ۇيىرمەسىنىڭ 2015 – جىلعى «داڭقپەن قاۋاشاق جارۋ» اتىنداعى كۇزگى ويىن – ساۋىعى 16 – قىركۇيەكتە بەيجيڭ قالاسىنداعى ۇلتتار ءان – ءبي تەاترحاناسىندا رەسمي باستالدى، مەملەكەتتىك ۇلتتىق ىستەر كوميتەتىنىڭ ارناۋلى مىندەتتى مۇشەسى گۋان پەيجۇن باستالۋ سالتىنا قاتىناستى.

  كۇزگى ويىن – ساۋىق ورتالىق ۇلتتار ءان – ءبي ۇيىرمەسىنىڭ «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جولدا» ارمان قۋۋ جەلىلەس جاڭا تۋىندىلارىنىڭ ىشىندەگى «جۇڭگو از ۇلتتارىنىڭ تارتىمدى مۋزيكالارىنان ساۋىق كەشتىڭ 2 – ءبولىمى ــ چيڭحاي، گانسۋ، نيڭشيا» تۋىندىسىمەن باستالدى. بۇل رەتكى ويىن – ساۋىقتا تەرىستىك باتىس 3 ولكەدەگى «گۇلدەر» تابيعي داۋىس انشىلەرى مەن مەملەكەتتىك ءان – ءبي ۇيىرمەسىندەگى انشىلەر بىرلىكتە 15 ءنومىر ورىنداپ، استاناداعى كورەرمەندەرىن بىردە اسقاقتاپ، بىردە مامىرلاي ايتىلاتىن تەرىستىك باتىستىڭ تابيعي حالىق اندەرىمەن باۋراپ، ولاردىڭ ويىن نومىرلەرى كورەرمەندەردىڭ دۋ قول شاپالاقتاۋىنا يە بولدى.

  2015 – جىلعى «داڭقپەن قاۋاشاق جارۋ» كۇزگى ويىن – ساۋىعى 25 كۇنگە جالعاسادى (16 – قىركۇيەكتەن 11 – قازانعا دەيىن)، جيىنى 9 كەش ۇيىمداستىرىلادى، مۇندا «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جولعا» قاتىستى تاقىرىپتىق تۋىندىلاردىڭ ىشىندەگى جۇڭگو از ۇلتتار تارتىمدى مۋزيكالارىنان ساۋىق كەشتىڭ «چيڭحاي – گانسۋ – نيڭشيا» ءبولىمى مەن ۇيعۇر ۇلتىنىڭ مۋزيكا اسپاپتارىن شەرتۋشى ءادىلدىڭ «قيالداعى شينجياڭ» جەكەلىك كونسەرتى قاتارلى ويىن – ساۋىق كەشتەرى قامتىلادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت