بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شىنجىن تەڭىز جاعالاۋىندا جۇڭحۋا اق دەلفينى قايراڭداپ ءولدى

2015.09.21 13:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2015 – جىلى 20 – قىركۇيەك تۇستەن بۇرىن ساعات 7دە شىنجىندەگى تەڭىز قايراڭىندا دەنەسى اۋىر جارالانعان جۇڭحۋا اق دەلفينى بايقالدى، دەلفيننىڭ دەنەسىنىڭ كوپ جەرى ءتىلىنىپ جارالانعان، كەيىن بۇل دەلفين ءولدى. سول جەردەگى قىزمەتكەرلەردىڭ ايتۋىنشا، «تەڭىزدەگى مىسىق ايۋدىڭ» ءولىمىنىڭ سەبەبى سول ماڭداعى تەڭىز الابىنا قاپتاپ كەتكەن ۋستريتسا تىزبەكتەرىمەن قاتىستى بولۋى مۇمكىن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت