بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شىنجىن تەڭىز جاعالاۋىندا جۇڭحۋا اق دەلفينى قايراڭداپ ءولدى(3)

2015.09.21 13:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شىنجىن تەڭىز جاعالاۋىندا جۇڭحۋا اق دەلفينى قايراڭداپ ءولدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت