بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اعاشتان جاسالعان ىدىستاردىڭ ءوتىمى جاقسى بولدى

2015.09.21 16:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  گۇلميرا داۋلەتبەك قىزى حابارلايدى. جارمەنكە كەزىندە كورمەگە قويىلعان قابا اۋدانى ساربۇلاق قالاشىعىنىڭ تۇرعىنى ءميدالقان اشىكەن ۇلىنىڭ قولمەن جاساعان اعاش ىدىستارىنا قاريدارلاردىڭ بولعان باعاسى وتە جاقسى بولدى.

  كورمە اشىلعان ءبىرىنشى كۇننىڭ وزىندە 4000 يۋاننىڭ زاتىن ساتىپ، باسقا اۋدانداردىڭ تاپسىرىسىنا يە بولدى. ءميدالقان ءبىرقانشا جىلدان بەرى، وزىندەگى بار ونەردى ساۋلەلەندىرىپ، مويىل اعاشتارىنان ءتۇرلى ـ تۇستەگى ىدىستاردى جاساپ بازارعا سالىپ كەلەدى. سۋرەتتە: ساياحاتشىعا اعاشتان جاسالعان ىدىستىڭ ىستەتىلۋ جولىن كورسەتۋدە

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت