بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مالشىلار كوشۋ قاربالاستىعىندا

2015.09.22 13:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينجياڭ التاي ايماعىنداعى مالشىلار كۇزەلىككە كوشۋدە (17 – قىركۇيەك). التىن كۇز كەلىسىمەن التاي ايماعىنداعى قازاق مالشىلار قورالى قويلارى مەن تابىن – تابىن سيىرلارىن ايداپ، ساي سالاداعى كوش جولدارىمەن كۇزەۋلىككە كوشە باستادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت