بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

از ۇلت ءان بيلەرىنەن «كەڭ دالامىز» اتتى تارتىمدى كونسەرت قويىلدى

2015.09.25 13:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ۇلتتار ءان – ءبي ۇيىرمەسىنىڭ 2015 – جىلعى «داڭقپەن قاۋاشاق جارۋ» اتتى كۇزگى ويىن – ساۋىعىنىڭ «كەڭ دالامىز» اتتى بولەگى 2015 – جىلى 24 – قىركۇيەكتە ۇلتتار تەاترحاناسىندا سالتاناتپەن قويىلدى. بۇل رەتكى ويىن – ساۋىقتا نەگىزىنەن يزۋ، جيڭپوزۋ، ۇيعۇر، موڭعۇل، ليسۋ، قازاق، تيبەت، جۋاڭزۋ، مياۋزۋ،چاۋشيان قاتارلى از ۇلتتاردىڭ حالىقتىق ءان – ءبي نومىرلەرىنەن ويىن قويىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت