بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيا تۇڭعىش رەت سيريا شەكاراسى ىشىندەگى ۇشقارى ۇيىمعا اۋەدەن شابۋىل جاسادى

2015.09.29 16:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 29 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. 26 – قىركۇيەك، سيريا، فرانسيا سوعىستىق ۇشاعىن شىعارىپ، سيريا شەكاراسى ىشىندەگى «ءىسلام مەملەكەتىنە» تۇڭعىش رەت اۋەدەن شابۋىل جاسادى. فرانسيا پرەزيدەنت كەڭسەسى جاريالاعان مالىمدەمەدە بىلاي دەلىنگەن: فرانسيا وتكەن ەكى اپتادا سيريا شەكاراسى ىشىندەگى ۇشقارى ۇيىم ءىسلام مەملەكەتىنە ارنايى بارلاۋ جۇرگىزۋ ارقىلى نىسانالى ورىنداردى بەلگىلەدى. مالىمدەمەدە: «مەملەكەت اماندىعىنا ءار رەت حاۋىپ تونگەندە، شابۋىلعا وتەمىز» دەپ كورسەتىلگەن.

  فرانسيا پرەمەر – مينيسترى مانۋەل ۆاللس: ءىسلام مەملەكەتىنىڭ فرانسياعا قاراتا جاۋلاسقان ارەكەت جاساۋىنان ساقتانۋ ءۇشىن بۇل رەتكى اۋە شابۋىلىندا ءىسلام ۇشقارى ۇيىمىنىڭ ديش بازاسىن جويامىز،-دەدى.

  فرانسيا قورعانىس مينيسترلىگى: ا ق ش ارمياسى باس بولا وتىرىپ «ءىسلام مەملەكەتىنە» جاساعان اۋە شابۋىلىنىڭ ناتيجەسى جاقىننان بەرى كۇمان تۋدىرىپ وتىرسا دا، فرانسيانىڭ سوعىستىق ۇشاعى الداعى ءبىر نەشە اپتادا سيريا شەكاراسىنداعى «ءىسلام مەملەكەتىنە» جالعاستى تۇردە اۋدەن شابۋىل جاساي بەرەدى ءارى اۋەدەن شابۋىل جاسالاتىن نىسانالار ۇشقارى ۇيىمنىڭ قولباسشىلىق ورتالىعى، اسكەري جاتتىعۋ بازاسى جانە ارتقى شەبى،-دەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت