بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يزرايل مەن پالەستين رايونىندا پىشاقپەن ادام جارالاۋ ۋاقيعاسى ءۇرتىس تۋىلدى

2015.10.12 15:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – قازان، بەيجيڭ. 9 – قازان، يزرايلدىڭ سولتۇستىگىندەگى افۋرا قالاسى، ساقشىلار پىشاقپەن ادام جارالاۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان ناق مايداننان دالەل ىسپات جيناۋدا. يزرايل مەن پالەستين رايونىندا 9 – قازان پىشاقپەن ادام جارالاۋ ۋاقيعاسى ءۇرتىس تۋىلىپ، 4 پالەستيندىك ازامات، 3 يزرايلدىق ازامات جارالانىپ، شابۋىلداعان 1 پالەستين ازاماتى اتىپ ولتىرىلگەن. يزرايلدىڭ سولتۇستىگىندەگى افۋرا قالاسىندا ءبىر پالەستيندىك ايەل يزرايل اسكەرىن پىشاقپەن جارالاعان، سوڭىندا يزرايل اسكەرلەرى جاعىنان ۇستالعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت