بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۋزۋ ۇلتىنىڭ كولەمدى ءان – ءبيلى ولەڭ تەاترى ــ كەمپىرقوساق اۋلەتى» ۇلتتار تەاترحاناسىندا قويىلدى(12)

2015.10.13 15:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تۋزۋ ۇلتىنىڭ كولەمدى ءان – ءبيلى ولەڭ تەاترى ــ كەمپىرقوساق اۋلەتى» ۇلتتار تەاترحاناسىندا قويىلدى(12)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت