بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

تۇركيانىڭ پرەمەر ـ مينيسترى انكارادا تۋىلعان قوپارىلىس ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندارعا گۇل شەڭبەر قويىپ، ازا ءبىلدىردى

2015.10.14 15:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 14 – قازان، بەيجيڭ. 13 – قازان، تۇركيانىڭ پرەمەر ـ مينيسترى احمەد داۋىتوعلۋ (وڭنان ءۇشىنشى) مەن زايىبى (وڭنان ءتورتىنشى) انكارا پويەز بەكەتىنە كەلىپ، انكارادا تۋىلعان قوپارىلىستا قازا بولعاندارعا گۇل شەڭبەر قويىپ، ازا ءبىلدىردى. 10 – قازان كۇنى تۇركيانىڭ استاناسى انكارا قالاسىندا اۋىر دارەجەدەگى قوپارىلىس تۋىلىپ، 95 ادام قازا بولىپ، 246 ادام جارالانعان بولاتىن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت