بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

رەسەيدە ساۋدا سارايىنا ايۋ كىرىپ كەتتى

2015.10.16 13:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  رەسەيدىڭ «كوممۋنيستىك جاستار وداعى اقيقات گازەتىنىڭ» 14 – قازاندا حابارلاۋىنشا، رەسەي ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 14 – قازاندا رەسەيدىڭ قيىر شىعىسىنداعى حاباروۆسكي قالاسى ساقشى جاعىنىڭ اتالعان قالادا ءبىر قوڭىر ايۋدى اتىپ ولتىرگەنىن حابارلاعان. بۇل ايۋ ءتۇن ورتاسىندا ساۋدا ورتالىعىنا «باسا كوكتەي كىرىپ»، سوڭىنان تۇرعىندار رايونىنا قاراي بەتتەگەن.

  ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ايتۋىنشا، حاباروۆسكي ساقشى جاعى 13 – قازان كۇنى كەشتە قالا رايونىندا قوڭىر ايۋدىڭ پايدا بولعانى تۋرالى مالىمدەۋدى تاپسىرىپ العان. ساقشى جاق سول ارانى دەرەۋ قۇرساۋلاپ، ادامدارعا حاۋىپتى ورىننان كەتۋدى ەسكەرتكەن.

  بۇل ايۋ ساۋدا سارايىنىڭ اينەك ەسىگىن بۇزىپ كىرگەن، ول كەزدە ساۋدا ورتالىعىندا الارماندار جوق، تەك قىزمەتكەرلەر عانا بار بولاتىن. ايۋ ساۋدا ورتالىعىنىڭ ىشىندە اينالىپ ءجۇرىپ ەسىكتى تاۋىپ شىعىپ، تۇرعىندار رايونىنا قاراي بەتتەگەن.

  ساقشى جاق ايۋدى بالالار باقشاسىنىڭ ماڭىنا بارعاندا قۋىپ جەتكەن، ايۋ تۇرعىنداردىڭ حاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرگەندىكتەن، ساقسى جاق ونى اتىپ ولتىرگەن.

  رەسەيدىڭ قيىر شىعىسىندا جۋىردان بەرى جابايى حايۋاناتتاردىڭ تۇرعىندار رايونىنا «باسا كوكتەي كىرۋى» كوپ رەت تۋىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت