بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«بۇعى مىنگەن تايپانىڭ» دەرەگىن ىزدەۋ(11)

2015.10.20 16:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«بۇعى مىنگەن تايپانىڭ» دەرەگىن ىزدەۋ(11)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت