بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اققاباداعى قارا دومالاقتار

2015.10.23 14:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23 – قازان، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ ەرىكتى ءتىلشىسى قابا اۋدانى اققابا قىستاعىنا بارعاندا، جول بويىندا ويناپ جۇرگەن سۇيكىمدى بالالاردى كورىپ، ولاردى فوتوعا ءتۇسىرىپ العان ەكەن.

  قارا دومالاق اۋىل بالالارىندا قالا بالالارىنداي كوپ ويىنشىق جوق، تۇرمىستارى دا قالا بالالارىنان جۇپىنى، ءبىراق، تابيعاتپەن ەتەنە ەرجەتىپ، تاۋدىڭ تازا اۋاسىمەن تىنىستاعان بالدىرعاندار شالعىندا اسىر سالىپ، دوپ قۋالاپ، قاننەن قاپەرسىز وينايدى. ۇلى تابيعات ولاردىڭ مىنەزىن اشىق – جارقىن، قاراپايىم دا دارالىعى باسىم ەتىپ سومداعان، ولاردى كورگەن جەردەن ۇناتىپ قالاسىز.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت