بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تاس جول تاراۋلارى كەڭسايدا جاۋعان قاردى دەر كەزىندە تازالادى(2)

2015.10.26 13:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تاس جول تاراۋلارى كەڭسايدا جاۋعان قاردى دەر كەزىندە تازالادى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت