بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاڭحايلىق جاس مامان جاندىكتىڭ جاڭا ءتۇرىن بايقادى(2)

2015.10.29 11:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شاڭحايلىق جاس مامان جاندىكتىڭ جاڭا ءتۇرىن بايقادى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت