بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قارا قوبديشاعا ساراپتاۋ جاساۋ ناتيجەسىندە رەسەي ۇشاعى سىرتقى كۇشتىڭ شابۋىلىنا ۇشىراماعان دەگەن قورىتىندى شىعارىلدى(2)

2015.11.03 14:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قارا قوبديشاعا ساراپتاۋ جاساۋ ناتيجەسىندە رەسەي ۇشاعى سىرتقى كۇشتىڭ شابۋىلىنا ۇشىراماعان دەگەن قورىتىندى شىعارىلدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت