بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇرىمجىدە قار ارالاس جاڭبىر جاۋىپ تەمپەراتۋرا تومەندەدى

2015.11.03 16:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – قاراشا، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 2 – قاراشا، ءۇرىمجى قالاسى گۋاڭميڭ كوشەسىندە قاردا كەتىپ باراجاتقاندار. سول كۇنى، ءۇرىمجى سۋىق اعىستىڭ ىقپالىنا ۇشىراپ، قار ارالاس جاڭبىر جاۋىپ، تەمپەراتۋرا تومەندەدى.

  شينجياڭ اۋا رايى ستانسياسى 1 – قاراشا كۇنى سۋىق اعىستىڭ كوك ءتۇستى ساقتىق سەگنالىن جاريالادى، ءۇرىمجى قالالىق اۋا رايى ستانسياسىنىڭ الدىن – الا بەرگەن مالىمەتىنە قاراعاندا، 2 – قاراشا تۇستەن باستاپ 3 – قاراشا تۇسكە دەيىن، ءۇرىمجى قالاسىنىڭ نەگىزگى رايونىندا جاۋعان ورتاشا دارەجەلى جاڭبىردىڭ اياعى قارعا اينالاتىنىن، نانشاننىڭ شەتكەرى رايونىندا قالىڭ قار جاۋاتىنىن، 4 – قاراشا كۇنى ەڭ تومەن اۋا تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەن 5 گرادۋسقا تۇسەتىنىن، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بيىلعى كۇز ماۋسىمى كەلگەننەن بەرگى ەڭ تومەن دارەجەگە تۇسەتىنىن جاريالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت