بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

2000 جىلدىڭ الدىنداعى كونە قابىردان 10 توننادان استام مىس جارماق تابىلدى

2015.11.05 14:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جۋىردا جياڭشي ولكەسى شينجيان اۋدانىندا ارحەولوگتار وسىدان 2000 جىل بۇرىنعى بايىرعى قابىردى بايقادى، بۇل قازىرگە دەيىن ەڭ تولىق ساقتالعان باتىس حان پاتشالىعى كەزىندەگى قابىر. قابىردان باتىس حان پاتشالىعى تۇسىندا ىستەتىلگەن 10 توننادان استام مىس جارماق (2 ميلليون دانا، مولشەرمەن قازىرگى 50 كيلوگرام التىنمەن تەڭ)، تىزبەك قوڭىراۋشا، بامبۇك تاقتايشا، ءبيشى ءمۇسىنى قاتارلىلاردى قامتىعان ون مىڭنان استام باعالى مادەني مۇرالار تابىلدى. بۇل مادەني مۇرالار باتىس حان پاتشالىنداعى جوعارى دارەجەلى اقسۇيەكتەردىڭ تۇرمىسىنان سىر شەرتەدى، اسا ماڭىزدى ارحەولوگيالىق قۇنعا يە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت